……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ជាកន្លែងផ្ដល់នូវបេះដូងពណ៌បៃតង
Where green Heartprints are mode!

………………………………………………………………………………………………………..

តើយើងជាអ្នកណា?
Who are we?

ដុនបូស្កូសម្ព័ន្ធបៃតង គឺជាសមូហភាពអន្តរជាតិរបស់យុវជនមកពីគ្រួសារសាឡេស៊ាដែលចូលរួមចំណែកដល់សកម្មភាពបរិស្ថានគំនិត និងគោលនយោបាយពិភពលោក។

Don Bosco Green Alliance is an international collective of young people from the Salesian Family institutions, who contribute to global environmental action, thought and policy.

…………………………………………….

តើយើងជាអ្នកណា?
Who are we?

ដុនបូស្កូសម្ព័ន្ធបៃតង គឺជាសមូហភាពអន្តរជាតិរបស់យុវជនមកពីគ្រួសារសាឡេស៊ាដែលចូលរួមចំណែកដល់សកម្មភាពបរិស្ថានគំនិត និងគោលនយោបាយពិភពលោក។


Don Bosco Green Alliance is an international collective of young people from the Salesian Family institutions, who contribute to global environmental action, thought and policy.
Don Bosco Green Alliance is an international collective of young people from the Salesian Family institutions, who contribute to global environmental action, thought and policy.

…………………………………………………………………………………….

បេ​សកម្ម​របស់​យើង
Our Mission

Grow Banana
Grow tree

ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាព និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវិតទាំងអស់នៅលើភពផែនដីខណៈពេលដែលកំពុងកសាងនូវជំនាន់ថ្មីនៃពលរដ្ឋ​និងអ្នកដឹកនាំដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកបរិស្ថាន។

To create an environment that is safe and caring for all life on the planet, while building up a new generation of environmentally committed citizens and leaders.

…………………………………………………………………………………………………………………

ការងាររបស់យើង
Our Work

clean

                                          About

សម្ព័ន្ធភាព Alliance   យើងជាសមូហភាពអន្តរជាតិរបស់យុវជនមកពីស្ថាប័ននិងអង្គការរបស់ស៊ានសៀ។   We are an international collective of young people from Salesian institutions & organizations.ដុនបូស្កូចូលរួមក្នុងសង្គម Don Bosco Society   សង្គមដុនបូស្កូផ្តោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍជារួមរបស់យុវជន។   The Don Bosco Society focuses on overall development of young persons.ក្រុមការងារ Team   ក្រុមរបស់យើងមានអ្នកជំនាញមកពីដែនផ្សេងៗគ្នាដែលមានបទពិសោធន៏ជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសង្គម។   Our team consists of experts from various domains with a wide range of experience in the social sector.ទំនាក់ទំនង Contact   ទាក់ទងជាមួយយើងទាក់ទងនឹងសំណួរការផ្តល់យោបល់ឬការធ្វើជាដៃគូសម្រាប់ការសហការ។   Get in touch with us with regards to any queries, suggestions or partnering for collaborations.

 

 

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.