Tagged: Gratitude Day 2012

Gratitude Day 2012 0

Gratitude Day 2012

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ សាលាបច្ចេកទេសដុន​​ បូស្កូ ខេត្តព្រះសីហនុ បញ្ជីរាយនាមសប្បុរជន ក្នុងថ្ងៃបុណ្យកត្តញ្ញូ ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ល.រ នាម​ គោតនាម ទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជា ផ្សេងៗ ប្រាក់ជា រៀល ប្រាក់ជា ដុល្លា ១ លោកស្រី តាំង ស្រឿ ២០,០០០៛ ទឹកសុទ្ធ ៤យួរ ២ យុវសិស្ស គូម៉ា (អគ្គិសនី)...

BoscoLink ( News Service )Don Bosco Sihanouk VilleDon Bosco KepSihanou Hotel SchoolDon Bosco Phnom Penh Salesian Sister Cambodia