អង្គការមូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា – Don Bosco Foundation of Cambodia (DBFC)

អង្គការមូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា – Don Bosco Foundation of Cambodia (DBFC)

[one_fourth]

About

About

[/one_fourth]

[one_fourth]

Our Mission

What we do

[/one_fourth]

[one_fourth]

Where we work

Where we work

[/one_fourth]

[one_fourth]

Contact

Contact

[/one_fourth]

[one_fourth]


អង្គការមូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា

ផ្ទះលេច: 203 ផ្លូវវត្តសំរោងអណ្ដែត ភូមិច្រេស សង្កាតគោកឃ្លាង ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ 12101 កម្ពុជា ។ ប្រអប់សំបុត្រប្រៃសណីយ័លេខ 47 ភ្នំពេញ ។

Don Bosco Foundation of Cambodia, P.O. Box 47 / House No. 203, Street Wat Samrong Andeth, Phum Chress, Sangkat Kok Khleang, Khan Sen Sok, Phnom Penh 12101, Cambodia.

Phone for information: (+855) 086.44.92.83 / Fr. Roel Soto, Country Representative & Salesian Delegate. H.P. 011.205.222. / Emails: management@donboscokhmer.org / Website: www.donboscokhmer.org / MOU No. 828 OI/MFA/IC May 26, 2015

Visit the other Don Bosco Cambodia websites:

Don Bosco Phnom Penh  / Don Bosco Sihanoukville / Don Bosco Kep  / Don Bosco Hotel School  / Don Bosco Kep Children Fund / Don Bosco Poipet.

[rev_slider dbfc]

One thought on “អង្គការមូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា – Don Bosco Foundation of Cambodia (DBFC)

  1. ខ្ញុំចង់ដឹងព័ត៍មានលំអិតនៃការចុះឈ្មោះចូលរៀនផ្នែកអគ្គិសនី

Leave a Reply

Your email address will not be published.